Riktlinjer för undertextning

Under de senaste åren har undertextnings­organisationerna som ingår i AVTE sammanställt nationella riktlinjer för undertextning i samarbete med branschens olika aktörer. På den här sidan hittar du alla riktlinjer som har givits ut hittills. Saknar du riktlinjer för något språk? Hör av dig till oss så ser vi till att lägga upp dem.

Varför behövs riktlinjerna?
Undertextnings­branschen genomgår just nu en snabb förändring. Den svenska marknaden har gått från att domineras av några få tv-kanaler som sänder sina program i Sverige till att ha allt fler utländska aktörer som strömmar sitt innehåll till hela världen.

Eftersom den svenska undertextnings­traditionen tidigare har bestått av tysta överenskommelser som förvaltats av de enskilda kanalerna har nya aktörer inte haft tillgång till någon information om vad som gäller i Sverige. Det har lett till att en mängd nya, mer eller mindre lyckade lösningar har börjat dyka upp, som i hög grad bygger på den amerikanska traditionen. Det är på många sätt problematiskt, eftersom USA inte har en tradition av översättnings­textning, utan undertext för döva och hörselskadade.

Ett annat problem är att undertextning i hög grad är ett yrke där man lärs upp av en uppdragsgivare, snarare än genom en utbildning. Det innebär att nya undertextare i dag inte lär sig att texta enligt svensk tradition, och inte heller kan svara på frågor från kunder om vad som anses vara god undertextning. Det minskar även rörligheten i branschen, eftersom riktlinjerna riskerar att skilja sig åt så mycket att kunder med en annan tradition blir avskräckta.

Vad är syftet?
Syftet med riktlinjerna är att kodifiera den svenska traditionen och skapa enighet inom branschen om vad som ses som god undertextning i Sverige. Riktlinjerna är en översikt över etablerade lösningar och eftersträvansvärda principer. De är inte tvingande för de aktörer som har satt sitt namn på dem, men de bör sträva efter att följa standarden och kommunicera den till sina kunder.

Hur hjälper riktlinjerna dig?

Senaste nyheterna om riktlinjer

  • Vill du kunna förklara svensk undertextningsstandard för utländska kunder? Nu finns våra riktlinjer för god undertextning i Sverige även på engelska. Riktlinjerna är sammanställda av Medietextarna i samarbete med de största aktörerna på den svenska undertextningsmarknaden. De beskriver de viktigaste dragen i den svenska undertextningstraditionen och är tänkta att tjäna som en utgångspunkt för såväl […]
  • Nu finns äntligen branschövergripande riktlinjer för god undertextning i Sverige! Riktlinjerna är inte tänkta att vara en uttömmande beskrivning av hur man gör undertexter. De beskriver dock de viktigaste dragen i den tradition som sedan lång tid varit etablerad och som svenska konsumenter av rörlig bild är vana vid (även om de flesta aldrig tänker […]
  • Med en mängd nya aktörer förändras den svenska streamingmarknaden snabbt. I brist på en nedskriven standard tillämpas allt fler olika undertextningslösningar. Nu släpper Medietextarna riktlinjer för att ena branschen kring en gemensam standard. Riktlinjerna är en sammanställning av den svenska undertextningstraditionen som tagits fram i samråd med språkrådet, undertextningsforskaren Jan Pedersen och de största aktörerna […]