Arvodesrekommendationen

Arvodesrekommendationen tas fram av Medietextarna och är ett riktmärke för frilansarvoden som utgår från vilket arvode en undertextare behöver ta ut för att nå upp i samma lön som anställda undertextare. Senaste uppdatering skedde 2023.

Arvodet anges i kronor per spelminut, vilket är branschstandard inom undertextning.

Grundersättning

Förstaöversättning

Med förstaöversättning menas en kondenserad översättning inklusive tidkodning utifrån ett tillhandahållet manus.

Rekommenderat arvode: 125 kr per spelminut.

Översättning från tidkodad mall

Med översättning från tidkodad mall menas en kondenserad översättning gjord utifrån en väl tidkodad mall med en transkribering av materialets originalspråk.

Om tidkoder och segmentering inte stämmer med god tidkodningssed, eller om översättaren förväntas anpassa tidkodningen, ska arvode för förstaöversättning utgå.

Rekommenderat arvode: 90 kr per spelminut.

Svensktextning
 

Med svensktextning menas en kondenserad transkribering inklusive tidkodning.

Rekommenderat arvode: 90 kr per spelminut.

Tillägg

Rushtillägg

Rushtillägg bör utgå om den förväntade produktionen per arbetsdag överskrider 20 spelminuter förstaöversättning respektive 30 spelminuter svensktextning eller översättning från tidkodad mall.

Manustillägg

Om manus saknas vid förstaöversättning bör 30 % påslag tillämpas. Om manus är bristfälligt men ändå till visst stöd bör ersättning också utgå, förslagsvis 15 %.

Vid översättning från tidkodad mall räknas mallen som manus under förutsättning att den är på originalspråket. Om mallen är bristfällig eller på ett annat språk än originalspråket bör manustillägg utgå enligt ovan om inte korrekt manus tillhandahålls.

 
 
Räkneexempel

Nedan följer några räkneexempel för arvodesrekommendationen. Vi har baserat exemplen på en genomsnittlig arbetstakt hos svenska undertextare och några grundläggande utgifter en frilansare kan förväntas ha i sitt företag. Vår exempelundertextare hyr en kontorsplats, anlitar en bokföringskonsult och har abonnemang på en ordbok och ett undertextningsprogram. Hen producerar cirka 20 minuter förstaöversättning eller 30 minuter andraöversättning om dagen. Med vår arvodesrekommendation får översättaren ut motsvarande 32 018–34 840 före skatt, vilket motsvarar en ingångslön för en anställd undertextare. Inkomsten är konverterad till motsvarande lön med hjälp av vår frilanskalkylator. Eftersom antalet minuter är en grov uppskattning skiljer sig slutsumman något. Detta bör inte uppfattas som att vi vill att de olika jobben ska resultera i olika slutlön.

Förstaöversättning
Översättning från tidkodad mall
Svensktextning

Frilans­kalkylatorn

Se hur mycket du hade tjänat som anställd.

Arvodes­jämförelsen

Jämför arvoden hos de största aktörerna.